• تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال 97 منتشر شد

    کد: 25720
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
    منبع خبر:
    تعداد بازدید: 414
    تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال 97 منتشر شد

    سازمان ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ راﻳﺎﻧﻪ‏ای ﻛﺸﻮر، درراستای اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﻣﺎده۱۲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن

    نرم‏ اﻓﺰار ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و نظم‏ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎزار کسب ‏وﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر

    و همﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﺮح در ﺑﻨﺪ ۱۲ ماده ۶۵ آﺋﻴﻦ‏ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ رایانه‏ ای

    ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزیران، ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲقیمت‏ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت حوزه فناوری اطلاعات

    و ارتباطات، این سازمان از سال۱۳۸۹ طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر سنجش کارشناسی، بررسی

    میدانی ودر برخی موارد عرف، اقدام به کشف قیمت خدمات کرده است.

    مدل جدید تعیین قیمت که تدوین آن از ۴ سال گذشته آغاز شده، برمحاسبه پارامتریک تعرفه مربوط

    به نیروی انسانی «نفر-ماه» تمرکز دارد.

    ﻫﺰﻳﻨه‏ﻫﺎیی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای «نفر- ﻣﺎه» ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﻐلی، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه صرفاً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

    قیمت ﮔﺬاری پروژه‏ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ شد. این مدل پارامتریک، با پارامترهای روشن و مشخص است

    و به همین دلیل تعرفه‌ها برای کارفرما شفافیت و قابلیت توجیه فنی دارد. همچنین لحاظ کردن

    دارایی‌های نامشهود از ویژگی‌های برجسته این مدل است. نکته مهم درباره این مدل این است که در

    سند منتشر شده عناوین شغلی مشخص و کار افراد بر این اساس ارزش‏ گذاری شده است.

     در سند جدید، تمام تعرفه‏ ها نسبت به سال قبل با 19.5 درصد افزایش محاسبه شده است. بنا براین

    تعرفه‏ هایی که در این سند منتشر نشده نیزباید به همین میزان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کنند.

     نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و بهبود سند مذکور می‏تواند به نشانی آدرس پست الکترونیکی tarrifs@irannsr.org ارسال شود.

    پ.ن: تعرفه فوق در پیوست برای دانلود موجود است.


     

     

     

     فایل پیوست
     
    tarefe-97.pdf797.57  کیلوبایت
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
        • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان