• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون اینترنت
    • ایجاد همگرایی بین همه فعالین حوزه اینترنت
    • حضور موثر در مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری
    • تعامل با شرکت زیر ساخت و سایر مراجع ذیربط به منظور کاهش و منطقی کردن قیمت پهنای باند و زیرساخت در کشور
    • نظارت بر شرایط کیفی و کمی ارایه خدمات تلفن بین الملل
     
     
    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    اولین جلسه کمیسیون اینترنت ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ 17:30 تا 19:00   • راهنمای تکمیل پروفایل عضویت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین می باشد.
مجری: پورتال سامان